Mejla"Uppgiften är inte att missionera,
men att göra idéerna tillgängliga."

Paul Brunton


Mejla valfritt pb-citat och pb-kortetKlicka här om du vill välja ett annat citat än dagens text.

Klicka på ordet "Mejla" under det pb-citat du önskar mejla, så kommer citatet upp här nedan tillsammans med pb-kortet.... Om du samvetsgrant har följt den fyrfaldiga vägen - om du har ägnat dig åt meditation, metafysiska studier, rening av din karaktär samt osjälviskt tjänande - men ändå tycker dig vara långt från målet, vad ska du göra då? Jo, följ Jesu uppmaning: ”Be och du ska få, knacka på och dörrar kommer att öppnas.” Du måste be om nåd och hjälp ur djupet av ditt ångestfulla hjärta…
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


... Att en människa fullt medvetet börjar vandringen på sökandets väg är redan det en manifestation av nåd. Då känslan av separation från det Högre inte längre är uthärdligt, ser Överjaget till att hon blir medveten om att tiden är inne. Hon har all anledning att känna hopp och tillförsikt för hon är inte ensam. Den kärlek till det Högre, som har vaknat inom henne, är en återspegling av den kärlek hon får från Överjaget…
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


...En rad minnesvärda upplevelser bekräftar det faktum att en beskyddande makt har invaderat din personlighet och förfinar, upphöjer, inspirerar och vägleder den. En fantastisk frihetskänsla, fylld av glädje och tacksamhet, breder ut sig i ditt medvetande. Den ersätter alla rädslor och personliga problem…
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


... Allt egot kan göra, är att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att upplysningen ska komma till stånd. Själva uppvaknandet har det ingen möjlighet att framkalla. Genom rening av tanke, känsla, ord och handling, genom att hålla sin längtan efter det heliga levande, genom regelbunden meditation och filosofiska studier samt genom att osjälviskt möta andra människor, kan egot göra det som krävs. Men allt detta är bara som att knacka på Överjagets dörr, endast Överjagets nåd kan till sist öppna den…
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


... Allt vårt sökande - studierna, meditationerna, etc - har redan från början inspirerats av det högre jaget och får dess stöd och hjälp tills målet är nått. Överjaget är i arbete med oss redan innan vi börjar söka efter det. I själva verket är sökandet ett omedvetet svar på en gudomlig uppmaning. Denna intuitiva ingivelse är nådens första initiativ. Vi föreställer oss att vi gör detta för vår egen skull, men det är nåden som osedd öppnar hjärtat och sprider ljus i vårt medvetande...
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


... Egna initiativ för oss närmare målet. Den gudomliga nåden leder oss ända fram. Båda dessa krafter måste samverka om det andliga sökandet ska kunna slutföras och krönas med framgång. Men det var nåden som från början gjorde målet attraktivt, som inspirerade oss att tro på möjligheten att uppnå det och som fick oss att börja söka...
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


... Nådens mystiska ankomst kan förändra händelseutvecklingen. Nåden öppnar nya möjligheter och introducerar en annorlunda ödesväg...
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


... Utan en innerlig längtan efter det heliga är det inte sannolikt att nåden visar sig. Och utan nåd kan det aldrig bli något uppvaknande i det högre medvetandet...
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


... Att bli medveten om Överjaget är inget som den mänskliga viljan kan åstadkomma. Detta gäller inte bara i sökandets början utan även i dess avslutning. Endast den gudomliga viljan, endast gudomlig nåd, kan frambringa det slutliga uppvaknandet vars obrutna, högre medvetande förvandlar sökaren till en upplyst...
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


... På ett visst stadium i sökandet måste vi lära oss att ”släppa taget” alltmer och låta Överjaget äga oss, snarare än att anstränga oss för att få något som vi tror att vi fortfarande saknar. Var och en som har passerat detta stadium minns vilka snabba framsteg som gjordes när denna insikt hade vaknat...
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


... När de egna, personliga ansträngningarna avtar kommer en högre kraft till vår undsättning. Nåden gör för oss vad vi själva inte förmådde. Under nådens inflytande kan vi lägga märke till hur vår högre vilja stärks, hur vår moral och etik förbättras och hur vår andliga längtan fördjupas...
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


... I det ögonblick en människa, i en pressande situation, frivilligt skjuter en vanemässig uppfattning åt sidan till förmån för en högre, får hon del av Överjagets nåd. I detta ögonblick sker ett mirakel. Det negativa i den lägre ståndpunkten är för alltid undanröjt i hennes karaktär. Den svåra situationen satte henne på prov men gav henne samtidigt en chans...
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


... Om vårt sökande efter Överjaget är allvarligt menat, måste det ske med djup och varm kärlek. Från början till slut måste det vara genomsyrat av denna innerliga känsla... Eftersom hängivenheten riktas mot något som är bortom själviska intressen, kan vi inte längre tillskansa oss fördelar på andras bekostnad. Intentionen är inte endast att älska själen utan också att förstå den, inte endast att lyssna till dess röst under meditationen utan också att följa dess vägledning i det dagliga livet.
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


... Nåd är det underbara, äkta och slutgiltiga beviset för att det inte bara är människan som söker Gud, utan även att Gud ständigt väntar på människan...
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


... När egot känner sig draget till sitt heliga ursprung, sker en motsvarande reaktion från Överjagets sida gentemot egot. Tvivla aldrig på att egots längtan efter det gudomliga alltid får ett svar. Varken individens bakgrund eller nuvarande karaktär kan ändra på detta välsignade och hoppingivande faktum...
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


... Ingen människa är så nergången, syndig, svag eller utslagen att hon inte kan göra en ny start i livet. Hon kan inta ett barns attityd, lägga sitt liv i den högre maktens händer och be om vägledning och nåd. Detta ska upprepas varje dag, gärna ett flertal gånger. Under följande veckor eller månader inväntar hon tålmodigt och uppmärksamt intuitionens svar...
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


... Först måste vi be om att bli fria från sinnenas, begärens och tankarnas tunga träldom, därefter om att bli medvetna om Överjagets närvaro... Längtan efter denna befrielse och denna närvaro måste vara helt uppriktig och oerhört stark... Överjaget är inte endast ett begrepp, det är en levande realitet...
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


... Om det är sant att bara gudomlig nåd kan föra det andliga sökandet till ett framgångsrikt slut, är det lika sant att mänsklig ansträngning måste föregå och vara en attraherande kraft. Det som behövs för att nedkalla nåden är (1) en total ödmjukhet, djupt menad och absolut uppriktig (2) att egot erbjuds till Överjaget, att det sker ett överlämnande av det jordiska till det himmelska samt (3) dagliga fromhetsövningar...
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


... Nåden kommer till det hjärta som längtar efter den mest...
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


… Endast om en man blir lika djupt förälskad i sin själ som han någonsin har varit i en kvinna, har han någon möjlighet att finna den. Ständig längtan efter det högre jaget, parad med djup religiös vördnad, är en av de oundgängliga aspekterna av den fyrfaldiga vägen (djup meditation, metafysiska studier, rening av karaktären och osjälviskt tjänande). Längtan efter uppvaknandet till det högre medvetandet måste genomsyra alla våra böner, all vår koncentration, meditation och andakt…
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


… En av de uppgifter som Jesus hade var att låta människor förstå att medkänsla (eller kärlek, som det ursprungliga ordet kom att översättas till) är ett av Guds grundläggande kännetecken. Vidare att nåd, förlåtelse och försoning följaktligen är grundläggande drag i Guds relation till människan…
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


… Den hjälp vi behöver i en given situation kommer till oss på ett naturligt sätt. Den kan ta formen av en förändring i yttre omständigheter, ett möte med en mer utvecklad människa, en bok eller ett brev, kanske en oväntad känslomässig inspiration eller en klargörande intellektuell intuition…
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


… Med nådens ankomst försvinner mirakulöst nuets frustrationer och alla pinsamma minnen från det förgångna, tack vare Överjagets osedda, helande händer. Från detta ögonblick blir vi medvetna om att en ny faktor har vunnit inträde i medvetandet, från detta ögonblick kan vi inte undgå att känna hur vårt inre välsignas av nytt vederkvickande liv…
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


… Det första viktiga värdet av ånger är en frigörelse från det förflutna. Det andra är att öppna vägen för en nystart. Gamla misstag kan inte raderas ut medan framtida är fullt möjliga att undvika…
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna


… Värdet av att ångra sig, är att det är första steget mot befrielse från ett tungt förflutet…
Källa: The Notebooks of Paul Brunton
• Lyssna

Mottagarens epostadress:
Avsändarens epostadress:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se