Email







Choose Note

Instructions :



Ние сме призовани да се молим, защото не можем да постигнем никакъв успех нито в човешкия живот, нито в духовното търсене, без да търсим и получим божествена помощ.
Source: The Notebooks of Paul Brunton





Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se